محصولات

مقالات

اخبار

بازیابی جهانی سیاسی

بازاریابی سیاسی- بهره گیری از فنون و دیدگاه های بازاریابی تجاری در سیاست- در نقاط مختلف جهان با درجات متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از حزب های سیاسی اطلاعات بازار را به صورت سنجش افکار عمومی یا گروه های تمرکز اجرا می کنند و به وسیله آن شیوه معرفی سیاست های خود را شکل م...

بالا بردن آگاهی ها در مورد شهر از طریق رشد و توسعه خدما...

ادوینسون کوالالامپور را به عنوان جالب ترین و جذاب ترین مثال برای شهر دانش معرفی نمود.

گسست فضای شهری معاصر از فرهنگ ایرانی و اسلامی

فضای شهری عمدتا و غالبا همان گونه تعریف می شود که به وسیله تفکر و جهان بینی و فرهنگ و تجارب وارداتی تعریف شده، و فراتر از آن، ویژگی های فضای شهری مطلوب نیز از همان منابع اخذ می شود. در واقع، این مسئله مورد غفلت قرار می گیرد

اخبار

مشتریان