گروه یادآفرین، مجموعه اي تخصصی، علمی و آموزشی است كه با رویکرد توسعه مفاهیم و شاخص های برندسازی مکانی شامل برندینگ ملی، برندینگ شهری و برندینگ گردشگری فعال می باشد. 

 

در این راستا مجموعه یادآفرین اقدام به گفت و گوهای اختصاصی با متخصصان حوزه شهری کرده است.  

 

شما می توانید مصاحبه های اختصاصی ما با دکتر هادی خانیکی، نعمت الله فاضلی، خوان کارلوس و... را به زودی در صفحه انگاره های ایرانی دنبال کنید.  

 

با یادآفرین همراه باشید.