گفت وگوهای حوزه مدیریت شهری را با ما در این صفحه دنبال کنید

 

منتظر انتشار گفت و گوهایمان با متخصصان شهری داخلی و خارجی باشید. 

گفت و گو با هادی خانیکی، نعمت الله فاضلی و خوان کارلوس بلوسو به زودی...