اماکن و مناطق مختلف حس و تجربه منحصر به خود را برای مخاطبین به ارمغان می آوردند. گردشگران و بازدیدکنندگان بعنوان بخشی از ذینفعان هر شهر، منطقه و مکان خاص بدنبال تجربه ای خاص از یک مکان هستند. صرف نظر از نوع نگرش مخاطبین یک مکان و ذینفعان آن همه گروه هایی که در نهایت به مصرف کنندگان یک مکان و امکانات حول آن تبدیل می شوند، بدنبال حسی روایت گونه از آن محل مورد نظر هستند.
گردشگر، سرمایه گذار، دانشجویان، اهالی و سکنه یک مکان و محل مورد نظر و طیف های مختلف مخاطبین همگی معیار انتخاب خود را باوجود نگرش های مختلف نسبت به مکان و توقعات و انتظارات مختص به خودشان در راستای دریافت انگاره ای مثبت و اثرگذار از مکان قرار می دهند.
دنیای امروز باتوجه به گستردگی روش های ارتباطی و همچنین آسان تر شده امکان تجربه مستقیم از مکان ها برای مخاطبین ظرفیت هایی را برای مکان های گوناگون اعم از شهر، مراکز خدماتی رفاهی، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی تاریخی و.... تا روایت ریشه ای خود را از گذشته تا به امروز به مخاطبین عرضه کنند.

کتاب بازاندیشی برندینگ مکانی، نگرشی جدید در بازآفرینی و ساخت برند اماکن مبتنی بر روایت سازی مشارکتی و هویت سازی جامع یک مکان با کمک گروه های کانونی مدنظر مورد بررسی، پایش و تحلیل قرار می دهد.
بازاندیشی برندینگ مکانی
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.