دارا بودن برندی مشخص در حوزه ای انحصاری و اختصاصی، مزیتی رقابتی برای کشورها بشمار می رود و به عنوان آیینه تمام نمایی از فرهنگ، اقتصاد، جامعه و سیاست کشورها بشمار می رود. برندها ابزار معرفی کشورها به گستره وسیعی از مخاطبین هستند و ساختار جامعه مولد خود را بهمراه دارند.

موضوع دارا بودن برند مشخص در یک یا چند شاخص مهم توسط کشورها امری است اجتناب ناپذیر که در عرصه رقابتی امروز کشورها بعنوان برگ برنده ای در مقابل رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای یک کشور و یک ملت بشمار می رود. برندی قدرتمند در عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی می تواند ضامن بقای کشور در عرصه مراودات بین المللی باشد و اهرم قدرتمندی را در چانه زنی های جهانی فراهم آورد.

کتاب حاضر با اشاره به اهمیت دارا بودن برند مشخص برای کشورها در حوزه اقتصادی، تجاری، صنعتی، فرهنگی هنری و .... این امر را مورد تحلیل و پایش قرار می دهد که عرضه برندی قوی و موثر در عرصه های یاد شده می تواند ضامن تقویت قدرت نرم کشورها باشد و وزنه کشور در معادلات منطقه ای و بین المللی را بیش از پیش سنگین تر نموده و برگ برنده ای تضمین شده را در اختیار کشورها قرار دهد.

برند و عدالت نوین اقتصادی
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.