مقالات

برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین‌کننده‌های برندسازی مکانی است؛ به‌طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک رستوران مانند رستوران خاور خانم در چابکسر و نظایر آن
چگونگی محاسبه و بررسی برنامه های مربوط به حوزه یادسازی شهری و برنامه های برندینگ در این زمینه مهم ترین سوالی است که فعالین این حوزه و مدیران و برنامه ریزان شهری در سال 2016 با آن مواجه هستند. گسترش مفهوم یادسازی شهری و همچنین رشد جایگاه و اهمیت این موضوع به عنوان یک رقابت بین شهرها و کشورهای مختلف اهمیت این مبحث را در سال 2016 افزایش می دهد.