مقالات

در شهرهای کوچکتر اخیرا یک گرایش در حال ظهور برای استفاده بیشتر از رویدادهای بین المللی به عنوان پیشاهنگ تلاشهایشان در جهت برندسازی شهری ایجادشده است. در این راه چالشهایی وجود دارد که باید این شهرها به منظور جلوگیری از مواجه با هشدارهای جدی که همواره وجود دارد هوشیار باشند.
المپیک 1992 نقطه عطفی در برنامه های توسعه شهری و برندینگ شهری بارسلونا به شمار می رود. فرصت برگزاری المپیک به عنوان یک رویداد مهم در متن اصلی برنامه های توسعه محور این شهر قرار گرفت و برنامه ریزی به منظور توسعه زیرساخت ها و امکانات برای المپیک، امری بود که منجر به توسعه همه جانبه این شهر و همچنین تدوین یک برنامه بلند مدت برای تداوم روند توسعه شد.
جامعه شهروندی، محیط شهری، وضعیت زیرساخت‌ها، مناطق جذاب گردشگری، توانمندی ساختار مدیریتی در پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای شهری و منطقه‌ای همه این مفاهیم شاید کلان و تخصصی در یک مفهوم کاملا ملموس خلاصه و به مخاطبان فرامنطقه‌ای ما ارسال می‌شود و آن تصویر و برندی است که ما از شهرهای‌مان به دنیا مخابره می‌کنیم
به همان میزان که ایجاد یک برند جذاب از شهر می تواند موضوعی مهم و موثر در رشد جایگاه شهر باشد به همان میزان می تواند با اعمال برنامه های تک بعدی و توجه نکردن به سایر اجزای شهر باعث تخریب مزایای رقابتی ذاتی شهر شود و هویت آن را تضعیف کند.
بارسلونا به عنوان یک شهر رومی تاسیس شد و بعدها پایتخت کنت‌های بارسلون گشت. پس از پیوستن به پادشاهی آراگون یکی از شهرهای مهم امپراتوری آراگون بود.