این نگاه تعاملی است که شهر را از رخوت و سکون رها می کند، فرهنگ را می سازد، اقتصاد را تکان می دهد و مصائب اجتماعی را کاهش می دهد و از همه نزدیک تر، این تبادل معنایی و رفت و آمدی است که برند شهر یا شخصیت شهر را می سازد.
هویت برند، آن چیزی است که در سمت طراح برند اماده می شود و تصویر برند، ذهنیتی است که در نزد مخاطب از برند وجود دارد.
یکی از اثرگذاری‌های رسانه بر هویت برند مقصد گردشگری از طریق فرهنگ عامه است. رفته رفته متخصصان گردشگری برای پر کردن اوقات فراغت به بازارهای خاص تر و هدف گذاری شده تری رسیده اند.