برند مجازی نوع: مقاله
به روش های نوین برندینگ در فضای مجازی خوب بیندیشید و شیوه مدیریت آن را یاد بگیرید. سعی کنید رفتار کاربران را در این محیط آنالیز کرده و برنامه های مدون برای حضور در آن داشته باشید تا بتوانید از ظرفیت های مثبت آن بهره بگیرید.